Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử đối với hàng hóa giao thương 

Việc thiết lập và triển khai cơ chế trao đổi dữ liệu điện tử đối với hàng hóa giao thương giữa Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ là công cụ hữu ích.