Một trường đại học ở Huế có tân hiệu trưởng sau hơn 1 năm “trống ghế”

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vừa có tân hiệu trưởng sau hơn 1 năm vị trí này chỉ là kiêm nhiệm hoặc giao quyền điều hành.