Diet Prada chống lại đơn kiện của Dolce & Gabbana

Nhóm giám sát thời trang Diet Prada đệ đơn bảo vệ quyền tự do ngôn luận trước đơn kiện của Dolce & Gabbana.